Værktøjskasse for etablering af multihuse

Værktøjskasse for etablering af multihuse

Træk på lokal ekspertise

Finansiering – fundraising

LOA – Lokale- og anlægsfonden

v6

LOA er dels en potentiel sponsor for et multihus og dels byggerådgiver, som stiller krav for at støtte et multihus.

LOA støtter ikke alle projekter, så det er vigtigt at gå i dialog med LOA allerede i en tidlig fase, så man kan få afklaret, om der er en reel chance for at opnå støtte. Hvis LOA giver støtte, er det som reglen en delfinansiering på 15-20 %.

For at LOA skal kunne støtte et projekt skal multihuset enten være i multihusorganisationens eje eller organisationen skal have en lejekontrakt på mindst ti år.

Generelt er der i de multihuse, som er med i www.multihuse.info, positive erfaringer med at arbejde sammen med LOA. LOA opleves både som en potentiel sponsor, men lige så meget som en vigtig bygherrerådgiver – LOA stiller store krav til æstetik og kvalitet.

Nogle af multihusene, har oplevet LOA som meget krævende i forhold til, hvordan multihuse skulle indrettes. Efter indvielsen har multihusenes arbejdsgrupper næsten enstemmig udtalt, at LOA har en stor ekspertise, som man, som amatør i en multihusgruppe, nok bør lytte efter. Erfaringer fra nogle multihuse er, at byggeriet nok blev fordyret med det som LOA bevilligede til projektet, men at man bagefter er glade for, at LOA holdt fast i høje funktions- og kvalitetskrav.

Læs mere på loa-fonden.dk

Støtte fra LAG – Lokale Aktionsgrupper

Den nye programperiode for LAG (EU-støttemidler til landdistriktsudvikling) er 2015-2021. Den lokale LAG-koordinator ude i kommunerne kan kontaktes for at afklare, om det fremgår af LAGs Lokale Udviklingsstrategien om multihuse ligger inden for den pågældende LAG´s prioriterede støtteområder.

LAG har egen hjemmeside, hvoraf det fremgår kontkatpersoner i lokale LAG rundt om i kommunerne.

LAG – Lokale Aktionsgrupper– kan være en mulig sponsor for et multihus. LAG udbetaler ikke pengene før fakturaer er betalt. Organisationen bag multihuset skal derfor selv have mulighed for at dække udgifterne ind til der sker en udbetaling fra LAG.

Nogle kommuner går ind med mellemfinansiering , dvs. lægger pengene ud til betaling af multihusets LAG-støtteberettigede fakturaer ind til LAG udbetaler pengene. Hvis der søges om LAG-midler, bør det derfor undersøges hos kommunen eller i banken, om der kan opnåes en mellemfinansiering eller om multihuset eller andre organisationer/interessenter kan lægge pengene ud indtil LAG udbetaler bevilligede midler.

Støtte fra private fonde

Den generelle erfaring med ansøgninger til de større fonde hos mange multihusprojekter er, at mange multihusprojekter ikke får støtte bortset fra Lokale og anlægsfonden – se forrige afsnit. Derimod er det ofte set, at et projekt opnår støtte fra helt lokale fonde med mindre beløb i 20.-40.000 kr. størrelsen, typisk banker. Det skal dog nævnes, at RealDania har sponsoreret multihuse i forbindelse med særlige projekter, Mulighedernes Land og Underværker, i de senere år, f.eks. fik Bedsted og Omegns Aktivitetshus 3,7 mill. kr.

Multihuset Læborg søgte ca. 30 fonde, men fik ingen penge, bortset fra et mindre beløb fra en lokal fond. Det på trods af, at der var hyret en professionel fundraiser.

Vil man på trods af de begrænsede positive erfaringer med at få penge, alligevel ansøge private fonde, kan der anbefales følgende:

  • Kun knytte kontakt til de fonde, som multihusets arbejdsgruppe umiddelbart, ud fra fondenes fundatser, kunne have en forventning om, at man vil kunne opnå støtte fra.
  • At tage telefonisk kontakt til den fond man vil søge fra for at sikre sig de rigtige procedurer ved ansøgning.
  • At forespørge om, om en kort beskrivelse af et multihusprojektet vil blive behandlet med henblik på afklaring af, om det giver mening at skrive en ansøgning.
  • At være meget specifik i sin ansøgning i forhold til, hvad den pågældende fond prioriterer.

Indsamling hos borgerne – penge og frivillige arbejdstimer

I mindre bysamfund på 500-1500 indbyggere er det formodentligt realistisk at kunne indsamle op til en million kr. hos borgerne vurderet ud fra erfaring fra de seks multihuse i www.multihuse.info. I nogle tilfælde endda mere. Noget tyder på at desto mere konkret indsamlingsmålet er, desto lettere er det at indsamle midler. I landsbyen Ørsted med 1500 indbyggere blev der på to måneder indsamlet 1,4 mill. kr. hos borgerne i folkeaktier, da man ønskede at gøre byens lukningstruede kro til en folkeejet kro/kulturhus. Der var en overhængende trussel om, at kroen kunne blive solgt til en investor og byen kunne miste sit eneste fælles mødested for hele byen. Dette gjorde budskabet let at sælge til borgerne.

Erfaringer fra en række multihuse viser, at indsamling af midler til etablering af et multihus er nemmere, hvis følgende er opfyldt:

  • Der er tale om et mindre lokalsamfund, hvor folk kan identificere sig med ideen – oplever det som en del af deres hverdag – multihuset kan de få noget ud af.
  • Der er tale om et konkret projekt, så borgerne ved, hvad de giver penge til.
  • At der står folk bag projektet som nyder tillid blandt borgene –god idé at lade fremtrædende personer udtale sig.
  • At indsamlingen foregår som husstandsindsamling.
  • Synliggørelse af indsamlingsresultat undervejs i indsamlingen – f.eks. en søjle midt i byen og på hjemmesiden, hvor resultatet kan følges, men også pressemeddelelser m.v.

DGI’s Gavefond – skattefradrag

DGI’s Gavefond - skattefradrag

I forbindelse med husstandsindsamling kan det administrative besvær lettes ved at gøre brug af DGI´s gavefond. Alene navnet DGI er formodentlig med til at skabe tillid til en husstandsindsamling.

For at kunne benytte DGI’s Gavefond, skal der være organisationer bag etablering af multihuset, som er medlem af DGI.

En initiativgruppe/forening til etablering af et multihus indgår en aftale med DGI om indsamling af penge til multihuset.

Via husstandsomdelte foldere, husstandsbesøg eller på landsbyernes hjemmeside redegør initiativgruppen for multihusprojektet. I informationen til borgene bør det fremgå, at borgerne kan indsætte større eller mindre beløb på DGI´s Gavekonto, som efter en aftalt periode bliver udbetalt til initiativgruppen til det pågældende multihus.

Borgernes indbetaling til DGI´s Gavefond er skattefradragsberettiget. Hvis den enkelte borger ønsker det, kan DGI indberette borgerens bidrag til SKAT, så borgerne derved opnår skattefradrag.

Læs nærmere på dgi.dk

Virksomhedssponsorater

Virksomhedssponsorater

Organisering af indsamling af sponsorater i virksomheder kan ske ved nedsættelse af en sponsorgruppe, som tilknytter en gruppe af sponsorindsamlere blandt borgerne fra lokalområdet. Organisering af sponsorindsamlingen i virksomhederne kan ske ved at holde et møde for sponsorindsamlerne for orientering om sponsorindsamlingen og fordeling af virksomheder mellem sponsorindsamlerne.

Erfaringer har vist, at virksomhedssponsorater primært opnås hos lokale firmaer med tilknytning til lokalområdet.

Hvis mange borgere fra landsbyen, hvor multihuset skal bygges, arbejder på samme virksomhed uden for lokalområdet, er der måske chance for at få støtte derfra.

Der bør udarbejdes et professionelt præsentationsmateriale om multihuset, som uddeles til virksomheder inden besøg af sponsorindsamlerne. Virksomheder bør også ringes op inden besøg, så man er sikker på, at de rette vedkommende har set henvendelsen fra Multihuset

Det er vigtigt, at virksomhederne oplever, at de får noget for deres sponsorat af multihuset.

Der kan anvendes et system med guld, sølv og bronzesponsorer, som tildeles afhængig af sponsoratets størrelse. På et sponsorskilt i det kommende multihus og på hjemmesiden kan det fremgå, hvem der har hvilket sponsorat. Nogle multihuse vælger at lade et sponsorat give adgang til billigere leje af lokalerne i multihuset.

Husstandsindsamling – sponsorudvalg

Det anbefales at etablere et sponsorudvalg på to-tre personer, som organiserer husstandsindsamlingen og inddrager en større gruppe borgere til indsamlingen ved husstandene.

Ved indsamling til Multihuset i Læborg med ca. 700 indbyggere var der ca. 25 indsamlere. Der var gode erfaringer med at finde en person på hver vej i Læborg Sogn, der ville tage ansvar for husstandsbesøg hos alle husstande på deres vej.

En uge før indsamlernes besøg hos husstandene husstandsomdeles et tilsagnsskema med forklaring af multihusideen. Borgerne kan tegne sig for et pengebeløb eller et antal frivillige arbejdstimer, som man vil yde ved etablering af multihuset. På tilsagnsskemaet bør der være forskellige kategorier af frivilligt arbejde, så folk selv kan vælge, hvor de vil lægge frivilligt arbejde – f.eks. administration, håndværksarbejde, madlavning, rengøring m.v.

I Læborg har man valgt at lade økonomiske bidrag være anonyme, så kun formanden for Multihuset Læborg, banken og DGI havde adgang til oplysninger herom (indsamling blev arrangeret gennem DGI – se længere nede i kapitlet) .

Det er vigtigt, at byggeledelsen husker skriftligt eller mundtligt at give udtryk for anerkendelse af den frivillige indsats overfor de enkelte frivillige, uanset hvor stor indsatsen er.

Administration af husstandsindsamling

En effektiv indsamlingsmetode er indsamling af bindende skriftlige tilsagn om støtte, økonomiske og frivillige timer. Det skal fremgå, at hvis projektet mod forventning, ikke skulle blive realiseret, bliver pengene tilbagebetalt.

Når det står helt klart, at projektet kan realiseres, tilsendes de enkelte husstande besked om at indbetale til en bankkonto eller evt. til DGI´s Gavefond.