Værktøjskasse for etablering af multihuse

Værktøjskasse for etablering af multihuse

Træk på lokal ekspertise

Drejebog for etablering af multihuse

Processen med etablering af et multihus kan være en lang og besværlig proces. Det kan anbefales at følge nedenstående fremgangsmåde, der kan medvirke til en vellykket proces for etablering af et multihus. Dybere indsigt i processen, muligheder og barrierer, vil du kunne få ved at læse og se videointerviews i beskrivelsen af de seks udvalgte eksempler på vellykkede multihuse – se øverste menulinie på denne hjemmeside.

Nødvendig behovsafklaring – har landsbyen brug for et multihus?

Ideen om et multihus er fristende, men det er vigtigt, at man gør et grundigt forarbejde for at sikre, at der er et reelt behov.

 • Etablering af en initiativgruppe med bred repræsentation af interessenter i byen.
 • Inspirationstur: Initiativgruppen tager på inspirationstur til eksisterende multihuse.
 • Behovsafklaring –spørg i foreninger, institutioner m.v. Er der et reelt behov?– hvem har brug for hvad, hvor meget plads og hvor meget tid i et multihus?
 • Borgermøde om interesse og behov for et multihus. Initiativgruppen fremlægger ideerne og får en fornemmelse af, om der er en bred interesse for ideen hos borgerne og foreninger i byen.
 • Inddrag flere borgere til at deltage i arbejdet med at etablere multihuset, så det ikke kun bliver den lille kerne af ildsjæle.
 • Samarbejde med andre mødesteder i byen og omegnen: Drøftelser mellem mødesteder, forsamlingshuse, aktivitetshuse m.v. i landsbyen og nabolandsbyer for at koordinere det samlede udbud af mødesteder og aktivitetsmuligheder på egnen. Herved kan skabes et nyttigt samarbejde i stedet for at konkurrere med hinanden om borgerne.
Planlægning
 • Sikring af kontinuitet i processen: Etableringen af et multihus tager erfaringsmæssigt en del år, 5-10 år er ikke usædvanlig. De personer, der skal stå spidsen for et multihusprojekt, skal derfor være stabile over tid og være indstillet på, at det tager megen tid. Der bør være en grundig og realistisk drøftelse i initiativgruppen om tidsforbrug ved etablering af et multihus. Der bør ligeledes overvejes, hvordan kontinuiteten sikres ved, at flere har indsigt i processen og kan køre det videre, hvis der sker frafald i den kernegruppe der arbejder med planlægningen. Det kan være sygdom, fraflytning m.v.
 • Nedsættelse af en planlægningsgruppe/forretningsudvalg med folk der har forskellige faglige og forhandlingsmæssige kompetencer inden for organisation, jura, økonomi og viden om byggeri, som vil indgå i det frivillige arbejde. Undersøg hvem der i lokalområdet har relevante kompetence og spørg dem, om de vil stille deres ekspertise til rådighed. Erfaringerne viser, at folk gerne vil spørges om at indgå i frivilligt arbejde, især hvis der er tale om afgrænsede opgaver. Der er behov for en slags forretningsudvalg af frivillige, der sikrer kontinuiteten og skarp ledelse af projektet. Forretningsudvalget kan så uddelegere opgaver til andre frivillige.
 • Indled forhandling med kommunen: Forelæggelse af ideer om projektet for kommunen med hensyn til eventuel bygningsoverdragelse (nedlagte offentlige bygninger), anlægstilskud, årligt driftstilskud, kommunegaranti ifm. banklån. Det er vigtigt at skabe en politisk og administrativ forståelse i kommunen af, hvorfor der er behov for et multihus. Hold møder med og informer politikere og topembedsmænd, så det sikres, at de har forstået ideen og behovet.
 • Kontakt ejer af bygninger/grund hvor multihuset skal være for at drøfte mulighederne for køb, leje mv.
 • Etablering af arbejdsgrupper under planlægningsgruppen:
  • Økonomi og juragruppe
  • Aktivitetsgruppe
  • Sponsorgruppe
  • Pressegruppe
 • Udarbejdelse af en tids- og handlingsplan for multihusprojektet med præcis placering af ansvaret. Der skal ske løbende opjustering, så den kan give såvel de direkte involverede som øvrige interesserede et overblik over, hvor processen med etablering af multihuset er og bevæger sig hen. Tids- og handlingsplanen kan være tilgængelig på landsbyens hjemmeside under et menupunkt Multihuset.
Skab ejerskab hos borgerne i landsbyen til multihuset
 • Forsøg at få formaliseret et samarbejde mellem foreningerne – det vil styrke arbejdet med multihuset – evt. en fælles aktivitetsgruppe for hele byen med en fælles sponsorgruppe.
 • Inddrag foreninger og institutioner som deltagere i arbejdsgrupper – det er dem der skal bruge Multihuset
Inddragelse af professionel ekspertise – jura, økonomi og byggestyring
 • Dannelse af en juridisk organisation – eksempelvis en forening, selvejende institution eller aktieselskab, der skal være ejer af multihuset, projektholder og forhandlingspart overfor kommunen, fonde m.fl.
 • Rådgivere: Inddrag evt. en advokat og en revisor til afklaring af organisationsform – træk evt. på frivillige i lokalområdet.
 • Udarbejdelse af projekt for Multihuset – nybyggeri eller ombygning. Hold borgermøde og præsenter projektet.
 • Byggeudvalg – projektet igangsættes under ledelse af et byggeudvalg, der har de nødvendige faglige og ledelsesmæssige kompetencer til at styre samarbejde mellem frivillig arbejdskraft og professionelle håndværkere.
Økonomi – finansiering
 • Skaf penge til inddragelse af professionel assistance til projektering af byggeri.
 • LOA: Indled forhandling med Lokale- og Anlægsfonden (projektrådgivning og økonomisk støtte).
 • Lokale fonde: Fundraising hos lokale fonde, især banker.
 • Forespørg hos de større fonde om eventuel støttemulighed – tag kontakt i en tidlig fase.
 • Husstandsindsamling hos borgerne – tilsagn om penge og frivillige timer til byggeri af multihuset, evt. i samarbejde med DGI.
 • Kommunale aktiviteter i multihuset: Drøftelse med kommunen om kommunale aktiviteter i multihuset eller lokalestøtte til foreninger – det kan medvirke til en grundfinansiering af driften.
 • Indsamling af virksomhedssponsorater til etablering af multihuset.
 • Etablering af en fælles sponsorgruppe for alle foreninger og aktiviteter i landsbyen.
Information til omverdenen undervejs i processen
 • Løbende information til borgerne er vigtig for opbakning fra borgerne – hjemmeside, facebook, pressemeddelelser og husstandsomdelt nyhedsbreve m.v. Der kan oprettes et særligt menupunkt med en række undersider, hvor der løbende orienteres om projektets stade.
 • Borgermøder undervejs i processen

Første spadestik til Multihuset Læborg