Forenings- og Kulturhus Lunden

Aktiviteter

Stort set alle aktiviteter i Lunden kanaliseres gennem Vester Hjermitslev Boldklub. Den daglige drift varetages af en deltidsansat servicemedarbejder i samarbejde med Lundens bestyrelse og foreningsrepræsentanter. Der er en lang række forskellige aktiviteter:

  • Fysisk aktivitet for skolen/SFO/børnehaven/dagplejen og Boldklubben
  • Ungdomsklub en gang ugentlig (uden kommunal støtte)
  • Små konferencer (f.eks. lederuddannelse i DGI)
  • Dilettantteater
  • Musikarrangementer
  • Foredrag
  • Catwalk
  • Diverse foreningsarrangementer
  • Sociale arrangementer – åbent for stort set alle arrangementer og aktiviteter af fysisk, social og kulturel karakter (kvindeklub, præmiewhist m.v.), så længe de ikke konflikter med andre arrangementer.

Fællesbestyrelse for aktiviteter i Lunden

Byens borgere kan komme med forslag til alle slags aktiviteter, ikke kun idræt. De kan få mulighed for at prøve ideerne af inden for Boldklubbens og Lundens rammer. Det betyder, at der kun er én bestyrelse for alle aktiviteter, der har med Lunden i Vester Hjermitslev at gøre. Mange aktiviteter får sit underudvalg under Boldklubbens bestyrelse. Bestyrelsen står for de formelle opgaver, f.eks. at søge om lokaletilskud, medens udvalget varetager den praktiske afvikling af det pågældende arrangement. Ved at have byens aktiviteter koordineret i Boldklubben opnås et bedre samarbejde mellem foreningerne, så f.eks. to arrangementer tidsmæssigt ikke placeres for tæt på hinanden og dermed tager kunder fra hinanden.

Lunden bruges hovedsageligt af skolen (som lukkede juni 2014), SFO, børnehaven, dagplejen og Vester Hjermitslev Boldklub. Der er en god sammenhæng mellem Vester Hjermitslev skole og Boldklubben/Lunden. Siden etablering af Lunden er Boldklubbens medlemstal vokset med 300 – 400 %. 95 % af skolens elever kommer til Boldklubbens aktiviteter i Lunden, enten ved at idrætslederne henter børnene på skolen eller ved at de går direkte fra SFO til idræt, som begge er i Lunden. Forældrene behøver således ikke at bekymre sig om transport af børnene i løbet af dagen.

Al fast sportslig aktivitet i Lunden skal kanaliseres gennem Boldklubben, så der opnås det kommunale driftstilskud og dermed også lokaleleje til Lunden.

Lunden kan ikke bruges til private fester, dels fordi aktive brugere af Lunden prioriteres højt og dels fordi Lunden ikke vil konkurrere med Vester Hjermitslev Kro og naboforsamlingshusene.

Der er ungdomsklub én aften ugentligt – det drøftes om der kunne bringes flere aktiviteter ind, da ungdomsklubbens meget store lokale stort set kun benyttes denne aften.

Se videointerview: Aktiviteter i Lunden